joi, 27 iunie 2013

LA PLECAREA COLEGULUI...Dumitru Matcovschi
octombrie 1939 – iunie 2013

  Cu o bună parte din biografie transferată pe dedesubturile operei şi printre rândurile ei, Dumitru Matcovschi păstrează continuitatea de elan a fecundităţii artistice şi altor descoperiri de sensuri în toate genurile literare pe care le abordează. În pofida procustianiamului editorial care a bântuit decenii la rând, începând cu cartea de debut „Maci în rouă” (1963), scriitorul ne-a oferit pagini vrednice de atenţie. Fireşte, şi creaţia sa poartă însemnele scrijelate ale diferitelor constrângeri extraliterare ale suspiciunilor şi neînţelegerilor, ale brutalelor amestecuri din partea potentaţilor vremii sau lacheilor-ideologi supravigilenţi.
Mai mult ca atât, dimpreună cu opera a avut de suferit însuşi autorul: în urma presiunilor proletcultiste, D. Matcovschi e nevoit să părăsească postul de redactor-şef adjunct al săptămânalului de odinioară „Cultura”; i se dă sub ghilotina cenzurii un volum de versuri; faţă de numele său este aplicată o uitare organizată, convenabilă inşilor de la pupitrul de diriguire (hăţuire) a artei şi literaturii, care încurajau doar maculatura anticulturală, textele slăbănoage fabricate de autori dolofani de prea-binele material obţinut drept strâmbă recompensă pentru laşitate şi colaboraţionism. În timpurile de tristă pomină care corupeau virtutea omenească, ducând la inevitabila decadenţă morală, D. Matcovschi n-a fost printre cei care veneau cu plecăciuni la curtea făţărniciei, rămânând artistul în stare să-şi detaşeze spiritul de nefastele constrângeri, cercetând dincolo de condiţionări şi limitări impuse cu obrăznicie de mahării vremelniciei. Fiind nevoit de a se retrage pe un timp din aria activă a vieţii publice, a realizat, de asemenea, lucruri ce i se păreau şi necesare, şi compatibile cu programul său de artist şi cetăţean, printre ele înscriindu-se traducerea din creaţia marelui poet francez Guillaume Apollinaire. Într-o formulă sumară am putea spune că în timpurile de restrişte Matcovschi era printre personalităţile care învăţau discreta, în tăcere lucrătoare cultură a demnei supravieţuiri artistice personale întru generala supravieţuire a culturii veritabile, nesimplificând adevărul, ci luptând, fie şi oarecum retras, pentru menţinerea integrităţii acestuia.
Astăzi, când avem în faţă cărţile de poezie elaborate în orizonturi stilistice aproape unitare, precum şi diversele lucrări lansate pe pistele altor genuri (proză, dramaturgie, eseistică, jurnalistică, traduceri), constatăm că Dumitru Matcovschi întruchipează un poeta multiplex, răspândit în mai multe activităţi, „rotindu-se pe orbita Diferitului”, vorba anticului Platon; este autorul unei creaţii compozite, nediminuate însă ca nivel tocmai de diversitatea ei, – adică e scriitorul la el acasă în mai multe genuri pe care le practică. Dimpreună cu Eduardo Galetano colegul nostru ar avea dreptul să afirme: „Nu cred în limitele trasate între genuri de grănicerii literari” (…)
Răscrucea de epocă, deschiderile spre libertate şi democraţie l-au găsit pregătit pe Dumitru Matcovschi,  scriitor cu o reputaţie conturată onorabil încă din tinereţile sale. Astăzi, după ce am trecut câteva trepte pe urcuşul lentei progresiuni spre bunul simţ, printre retrospectivele interogaţii neliniştitoare ce conţineau în subtextul lor revolta faţă de un prezent anost, cât şi dorinţa de a cunoaşte ceea ce în lipsă de termen mai potrivit aş numi-o stare de neovitalism a societăţii, aflăm, deci, şi interogaţia explicită dintr-un poem din 1981 al lui D. Matcvoschi: „Ce-am fost noi? Tăcere gravă? / Secol desfăcut în două?”. În prezent autorul ce se întreba cândva este printre acei care caută şi află răspunsuri la întrebările trecutului deteriorat. Poezia şi publicistica sa de ultimă oră ne apar drept evidentă subsumare civică angajată a aspiraţiilor şi opţiunilor global-sociale. Deducţiile etico-estetice călite în jarul inimii şi flacăra minţii scriitorului găsesc răsunet în conştiinţele compatrioţilor săi.
Prin lucrări jurnalistice Dumitru Matcovschi ni se înfăţişează şi ca „scotocitor de documente”, readucând în prim-planul memoriei tragicele file ale trecutului: foametea, deportările, confiscările de orice ordin, inclusiv – confiscarea puterii culturale. În egală măsură, şi prin intermediul poeziei (să ne amintim barem de „Impostorii” sau „Basarabia”) scriitorul optează pentru reaşezarea adevărului în ideile sale primordiale, pentru ca să nu mai existe probleme tăinuite de afluxul dezbaterilor publice. Apoi aplicarea în cotidiana practică a vieţii a crezului de artist şi de cetăţean scriitorul a înfăptuit-o şi printr-o altă coordonată a personalităţii sale în postura de redactor-şef al revistei „Nistru” (ulterior „Basarabia”), căreia i-a acordat o orientare curajoasă şi principială. Devenită foarte populară, publicaţia în cauză a făcut o serioasă istorio-terapie naţională drept mod de vindecare a memoriei şi sufletului, a conştiinţei şi înţelegerii cetăţeneşti. În vremea înlăturării felurimii de bariere anacronice, revista opta eficient pentru repunerea în actualitate a operelor supuse cândva excomunicărilor dogmatice, scoase din circuitul cultural şi istoric al neamului. Prin proza de calitate şi jurnalistica autentică, „Basarabia” a făcut, o vreme, ceea ce nu făcea cercetarea istorică şi sociologică academică ce nu îndrăznea să iasă din umbra tabuurilor inhibatorii, păstrându-şi intact balastul ideilor preconcepute şi fals concepute. Bineînţeles, nici astăzi nu a dispărut definitiv tagma celora ce văd în supuşenia tâmpă un mijloc de promovare socială. Dar iarăşi adevărat este că insensibilitatea la prezent cauzează o gravă paralizie a instinctului, fie artistic, fie ştiinţific. De aceea trebuie re-subliniat că, la timpul ei, revista vârfuită de artistul şi omul de curaj Dumitru Matcoschi a obţinut victorii tocmai în confruntarea cu „otrăvitorii profesionişti ai fântânilor memoriei”, vorba lui Caius Dragomir, dând peste cap tendinţele de a izola adevărul, de a-l face insular, impunând condiţia ca acest adevăr să rămână cunoscut doar unor cercuri înguste de „iniţiaţi” şi cozi de topor. Să ne mai amintim binecunoscuta teză conform căreia cine controlează Trecutul controlează şi Viitorul. Iar revista „Basarabia” ne-a reîmproprietărit cu trecutul de luptă şi de suferinţă, de glorie şi de zbucium, concomitent deprinzându-ne să fim permanent cu sentimentul la răsucirile de actuală şi de perspectivă reînnoire a societăţii, ceea ce dă temeiul să susţinem că sub conducerea lui D. Matcovschi „Basarabia” a fost unul din mijloacele intelectuale sigure de accelerare a progresului civil prin culturalizare şi democratizare de opinii.
Astfel, în toate ale sale, Dumitru Matcovschi se dovedeşte a fi cel dintotdeauna, sobru, concentrat în intimitatea sa, mândru de a fi rezistat, fără a se lăsa supus umilinţei circumstanţelor, fără a se arăta spăsit în faţa superiorilor de oricare speţă. Toate acestea ne dovedesc încă o dată, că Dumitru Matcovschi face parte din cohorta artiştilor care-şi merg doar drumul lor, fie poate şi mai greu, dar neabătându-se pe traiecte vetuste, uşor de parcurs prin repetare de itinerar. Scriitorul  a rămas integru în tripla menire a adevărului intelectual: cea de creator, de reprezentant şi de propagator al culturii neamului său.

       Leo Butnaru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu