joi, 5 mai 2022

UN ESEU CARE, INIȚIAl, FUSESE ACCEPTA, ÎNSĂ, MAI APOI, MDA, NEPUBLICAT

 

 

Acest eseu a colindat, ani la rând, dintr-o redacție în alta a unor reviste de prestigiu, se zice. Trei din dreapta Prutului, o alta, din stânga. Inițial, două sau chiar trei din ele acceptase, spuneau că publică. Dar... A apărut abia în 2020 în volumul de eseuri a cărei copertă o vedeți inserată aici. Iar eseul?... Geaba „exegeții”, criticii „curajoși” se fac a nu observa problemele, adevărul...
 
 
DIN VREMURI ÎN CARE SE MODIFICA PARADIGMA
 
Referitor la opiniile care urmează sunt necesare unele precizări. Ele sunt o tentativă de analiză și contra-analiză a unui discurs exegetic asupra creației unui poet, considerat important, pe care eu unul îl cred, totuși, mai puțin valoros, discurs al unui critic, reputat azi și, precum atunci, demult, când era tânăr, onest. Textul ce urmează îl adresez, în mare, cunoscătorilor în domeniu, sau – domenii: poezia și critica acesteia. Și nu voi da nici numele poetului, nici pe cel al exegetului. Însă nu obligatoriu din motivul că acestea le vor veni ușor în minte celor avizați.
Înainte de toate, textul în curs ar vrea să aibă o cuprindere mai generală, chiar dacă se referă la doi autori concreți. În tendința de a face să se înțeleagă când și cum se întâmpla în poezia română modificarea de paradigmă, „schimbarea de macaz”, același lucru având loc și în critica literară care analiza „noua” poezie, opiniile subsemnatului ar putea fi aplicate, ca model de raționament, mai multor autori, mai multor cărți (texte) de poezie și critică a acesteia din respectiva perioadă, de la frontierele a două paradigme [a doua jumătate a anilor ’70 (ai secolului trecut)].
Însă pentru a înlesni modul de lectură și posibilitatea urmăririi liniei de subiect, pur și simplu îi voi spune poetului – Alfa, iar criticului poeziei acestuia – Omega. Oarecum biblic, nu? Când „A și O” sunt folosite ca simbol pentru totalitate. În cazul nostru, generalitatea literară ca genuri funcționale (pe vechi/ pe nou) și cei care le abordează în creație. În cazul nostru, repet, fiind vorba de poezie și critica poeziei.
Eu unul consider că, pentru a ilustra relativ explicit modul cum se modifica paradigma în genurile literare amintite, este definitorie postfața criticului literar Omega la un volum al poetului Alfa, apărut în anul 1979. Era momentul când se anunța franc opunerea față de criticii, exegeții de formație maioresciană. Era vremea în care poeții începuseră „să mediteze cu glas tare asupra uneltelor și, îmbătați de conștiința de sine a poeziei, își luau dreptul să se răsfețe sub ochii atenți, prea atenți ai criticii, care, dominată, ca totdeauna, de instinctul puterii, râvnea neinspirat la reabilitarea spiritului maiorescian al ordinii”. Imediat înaintea acestei constatări, criticul spune că erau timpurile unui „climat al experiențelor formale (care) poate fi evocat, astăzi, cu simpatie”. Sper ca simpatia să nu părăsească nici ceea ce intenționez să spun eu aici. Dar, ca prim semn de… alarmă, dar mai ales de distincție între paradigma de „ier” și cea „la zi”, să înregistrăm că poeții deja „își luau dreptul să se răsfețe” cu jocuri formale, fără a mai avea obligații față de rigori estetice, stilistice, tehnice (literare). Răsfățul înseamnă relaxare și imprevizibilitate. Dacă poeții vremurilor de demult, ba chiar și unii din recentele odinioare, considerau creația poetică drept activitate intensă, muncă grea, nou veniții în poezie luau lucrurile mult mai în ne-grav (ca să nu zicem: neserios). Pentru autorul dicteului automat, hazardului, renunțării la ordine artistică, la rigori prozodice etc. nu mai contează (așa, dintr-un ambiț, într-o clipită de renunțare!)
Încă în adânca Antichitate, Sofocle se destăinui că trei poezii îl costă trei zile. (Sigur, pe loc apăruse un versificator oarecare, grăbit să spună că în același răspas el ar ferici lumea cu o sută de poezii. Eckermann considera că „e mai ușor să construiești Catedrala din Köln decât să scrii Faust în spiritul lui Goethe”. (Ca să ne oprim la doar două din nenumăratele exemple referitoare la deloc simpla, hazardata, lăsată la voia întâmplării muncă de izvodire și moșire a poeziei.) Însă, iată, gata, acestea toate nu mai contează! În locul efortului creator – cvasisomnul cu dicteul automat, apatia, renunțarea, abandonul, hazardul…
Domnul Omega, critic de formație nouă, e solidar cu autorii ce vor să promoveze o altă paradigmă în poezia timpului, se asociază cu unii colegi ai săi care sfidează „starea de vigilență a criticii și năravul ei pedagogic incurabil (care) au reușit să imprime până și analizelor elogioase un sens imperativ prioritar. Cei mai mulți vedeau, înainte de toate, suprarealismul de rețetar, dispersia sintagmatică, dicteul și colajul, exprimarea voit antipoetică, indiferența ortografică și prozodică”.
Fără idei preconcepute, ci în limitele logicii (fie și una a… trecutului, a clasicității exegeticii literare), când se mizează pe „voit antipoetică”, în concepția paradigmatică de până la „voit antipoetică” nu mai poate fi vorba de poetică. Simplu vorbind, este imposibil să creezi poezie cu… antipoezie. Când este utilizată antipoezia, tocmai ea ar trebui să apară pe lume, pe fila de hârtie (e vorba de anii 70, când încă nu exista computerul, formatul electronic, dominând hârtia). Astfel că un coleg, când opinează că Alfa a fost printre puținii poeți „care au ilustrat cu strălucire și tragism ideea de libertate a poeziei și gândirii poetice, într-un moment în care libertatea era confiscată și batjocorită”, ar fi bine să pună în loc de „poezie” – „apoezie” care, în prea marea ei volnicie, a făcut mult ne-bine poeziei propriu-zise.
De regulă, textele apărute în urma dicteului, „muncii subconștientului”, sunt cam sută la sută mai curând curioase, însă nicidecum izbutite. Dicteul nu izbutește, sub aspect valoric, ci doar emite la voia întâmplării. Iar arta nu ține de voia întâmplării, ci de voința poetului care modelează, arhitecturează impulsul creator, inspirația (pentru cei care mai cred în ea). Revin: de textele celor mai mulți dadaiști, suprarealiști se ia act, însă rar cine le ia și drept act artistic. Mai curând, ele înclină spre… mistic, decât spre artistic.
Apoi, despre dicteu (zis și automat). Nici până astăzi nu s-a ajuns la concluzia că textele autorilor care s-au lăsat (cu voie, voit!) în libertatea necontrolată a dicteului, dadaiștii (…inconștienți, în timpul creației) sau suprarealiștii (cvasiconștienți în actul creator) ar fi importante, ar aparține unor poeți mari. Da, aceste texte se citesc, se citează, exemplificator, în exegeze, însă nu sunt date drept criterii și modele valorice. Iar poezia poetului Alfa, român, e vădit apropiată ca factură (uneori… făcătură) de cea a sus-amintitelor categorii de autori, europeni sau transatlantici și, prin urmare, nu trebuie exagerată nici valoarea ei, autorul în cauză trebuind ușor retras din predicamentul importanților, unde a fost plasat sau impus cu suficientă nejustificare.
Posibil că în acest caz situația e una în care ar putea fi aplicată o concluzie din discursurile budiste: „Există, o, poeților (în original: o, monahilor! – l.b.) ceva Nenăscut, Neapărut, Necreat, Neîntâmplat”. Adică, repetatul prefix de negație se referă la absența poeziei, când cineva crede că aceasta poate să se Nască, Apară, Crea, Întâmpla din scriitura automată. (De fapt, scriitura, asumată ca act de creație, căreia i te dedici, care ți se întâmplă deja nu poate să țină de dicteul automat, ci de conștiință/ conștientizare.)
Criticul, domnul Omega, relevă aceleași semne ale „destrămării logicii discursului”, renunțarea la „indicatorii deplinei coerențe”, concomitent îndemnându-ne să „ne obișnuim cu fațada, adesea amăgitoare, a versurilor”. De ce amăgitoare, odată ce semnalmentele ne-calității prozodice (destrămarea, incoerența discursului etc.) sunt nu doar cele „amăgitoare”, sărind „imediat în ochi” (poate că acut-neplăcut sărind direct în conștiință!), ci sunt chiar cele de care se ghidează și pe care mizează poetul Alfa? Ele prevalează în fixarea impulsurilor „întâmplătoare”, ale hazardului buiestru și deci nu sunt întâmplătoare. Oare o calitate, un merit să fie renunțarea la luarea „în stăpânire (posesie) a propriei rostiri”, ce „ar putea indica înregistrarea, ca întâmplătoare, a fluxului gândirii”? Iar textele poetului Alfa fac tocmai dovada absenței unui flux al gândirii, fărâmițarea și incoerența lor nelăsând a se percepe/ pricepe barem umbra unor idei cât de cât explicite. Iar dacă poezia nu comunică (și) idei, nu cred că ea intră în categorie superioară (pardon de sintagma cam frustă, tehnicistă).*
„De asemenea, numărul mare de versuri ce se opresc mereu și inexplicabil (sau într-un lapsus intermitent) ori suspendă agățate de cele mai neașteptate părți de propoziție sau părți de cuvânt, ca în fața unui gol al memoriei se străduiesc, parcă, să sugereze absența silinței constructive și, prin extensie, însăși absența stăpânului, a celui ce supraveghează și voiește”, constată judicios criticul și ar fi bine până în momentul în care cineva ar spune că cele remarcate de dl Omega ar fi semnalmentele unei poezii izbutite oferite cititorului de un autor însemnat. Însă nu, lipsa de construcție, de ordonare, de arhitectură ca stilistică a discursului au fost și rămân, totuși, carențe, deficiențe, repudiate de ars poetica.
„Adeseori, după ce, cu efort, izbutește să organizeze o strofă sau două într-o ordine cât de cât plauzibilă, abandonează brusc și continuă fără schimbare, multă vreme, uneori până la sfârșit, un soi de telegramă lungă, somnambulică, nepăsătoare de repetări, de gâtuiri sau de alunecări digestive, abia în stare de mici intensificări interjecționale”, radiografiază obiectiv criticul, iar înaintea acestei diagnosticări există o alta, pe care, ca și pe acestea citate deja, niciun creator nu poate să și le înregistreze la activul izbânzilor: „Prea puțină energie pare a avea sau a-i mai fi rămas, pentru a se smulge inerției”. Ei bine (spre… rău), inerția înseamnă și clișeu, stereotipie. Iar rămânerea „în repaus, în inactivitate, lipsa de energie, indolența, apatia”, cum zice formula de dicționar a inerției, nu duc prea departe, în adâncul sau în înaltul creației, inclusiv a celei poetice.
Bineînțeles, nu este lăudabil faptul că autorul „caută mai întâi să-și «avarieze emițătorul», să-și ruineze, pe cât posibil, conturul pregnant al eului său creator (…) într-o încercare de scoatere a lui din cauză și depersonalizare a poeziei”, spre a ajunge „detașat, nevolnic dezlegat de responsabilitate, nepăsător de ce reprezintă”. Oare astfel se poate ajunge la creație, la poezie demnă de atenție? Prin/ cu atâtea ne-calități extra-artistice?
Însă autorul, după mine pus pe nedrept cam sus în ierarhia poeților români contemporani, „chiar și în aceste condiții, pentru ca sintaxa să nu încerce cumva tentația coerenței… distruge… destramă tendințele de închegare, sparge și risipește cioburile… ne dispersează atenția prin sâcâitoare alunecări, recurge la colaje disonante, voit artificiale”. Mille pardons, mon cher, dar prin toate aceste agresivități față de arta propriu-zisă se poate ajunge la creație? Anti-creația dată drept creație?... (E drept, de atunci încoace se cam poartă așa ceva, kitschul recurgând neobrăzat la rocadă, când lângă regele-Orfeu ajunge turnul-anticreație…) Operație curioasă până la ciudățenie. Dar imposibilă, odată ce nu are structură, ordine, ceea ce a presupus până astăzi și, sigur, va presupune și de aici înainte creația sui generis. În acest context, mi se par demne de toată atenția și constatările lui Răzvan Voncu: „…continui să mă minunez de ușurința cu care se fabrică, la noi, reputațiile […] Aceste subrepții ale actului critic, deloc veniale, pun literatura în planul fermecător, dar echivoc, al inverificabilului. Iar rezultatul e îndepărtarea cititorului. Înainte de a acuza de-culturalizarea (reală) a societății, ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva purtăm și noi o parte din vină. Dacă nu cumva, din gentilețe, prietenie sau nesiguranță a gustului, am creat în timp un monstru care, acum, amenință să înghită literatura adevărată. O pseudo ierarhie, care acoperă valorile autentice și, în loc să-l ghideze pe cititor, creează o nemeritată platformă socială impostorilor” (România literară, nr. 42/ 2016).
În fond, explicit sau implicit (asta, poate chiar ceva mai mult pus în balanță), putem urmări sau doar ne putem gândi la calea poeziei ce duce din orfism, clasicism, chiar și din modernitatea literaturii, chiar din avangardism, spre nihilism, negaționism la adresa creației, poeziei autentice. Duce spre antipoetic. Din păcate, dat drept… poetic.
Aceasta e starea generală pe care o învederează cartea din 1979 a autorului Alfa, după mine prea mult săltat, nemeritat, în ierarhia merituoșilor poeți. Și e ușor jenant să citești, azi, despre el, că „a preferat să fie un poet calitativ și nu unul cantitativ, fiind înainte de toate un tehnician al discursului poetic”. (E drept, asta e scris în Wikipedia, unde se pot spune multe și de toate...) Ce fel de „tehnician al discursului poetic” putea fi cel care dădea texte din cuvinte răvășite, nelegate între ele de un fir de sens? (Vorba aia de mai sus cu absența fluxului gândirii…) Cuvinte la întâmplare, de cele mai multe ori, „nepretențioase” nici ca subiect, nici ca predicat, nici ca orice altă parte de vorbire sau figură de stil, de le-ar crea unor cititori impresia că dânșii, cu un minim de efort, cu nirvanizare în dicteul automat, ar putea da versuri de acest gen și mai și. (Unde mai pui că dicteul automat nu e nicidecum caracteristic unui tehnician care, înainte de toate, dă dovadă de luciditate, ca, zice definiția, „persoană care dispune de o tehnică înaltă într-o știință, într-o meserie etc.”) Sau, cititorul chiar să se apuce să continue textele din carte, din momentul/ locul în care autorul lor, spune criticul, „abandonează brusc și continuă fără schimbare, multă vreme, uneori până la sfârșit, un soi de telegramă lungă”. Adică, în același mod, deloc mai prost decât autorul, să prelungească oricât telegrama lungă din cuvinte la întâmplare, din incoerențe, inadvertențe și osteneală sau de-a dreptul lehamite. Să continue absurditatea și „monologul năuc” care, după părerea dlui Omega, „sunt, de la sine, sinonime ingenuității dezamăgite”. Cu toate că eu unul aș crede că, în acest caz de necaz antipoetic (am accentuat asta, antipoeticitatea, remarcată de critic mai sus) absurditatea și năuceala sunt mai curând sinonime maculatului, rătăcirii, obscurității, absurdității și nu purității, candorii. Dar vorba aia: fiecare e în drept să vadă și să creadă în felul său… Numai că nici chiar așa, cum spune o poetă, fostă prietenă a lui Alfa, că: „pe cât de boem în viață, pe atât de perfecționist era în poezie”. Perfecțiune să însemne dicteul, neglijența în discursul lăsat la voia întâmplării, întrerupt și abandonat fără motivație logică, „monologul năuc” și altele de acest gen, remarcate de criticul Omega? Nu, doamnă, nu poate fi vorba de perfecționism. Nu poți să nu te gândești la sintagma laconică prin care l-a caracterizat Nicolae Manolescu pe respectivul autor: „irecuperabil minor”…
În genere, în cazul acestui poet atât de desuet, incoerent, critica încearcă dificultăți în situarea lui în vreo albie canonică, Alfa fiind declarat, în timp, ba oniric, ba neosuprarealist, ba, dus la alt pol, postsuprarealist. I se depistează afinități cu avangardismul interbelic „actualizat” cam în toate celelalte implicații pluricanonice, amintite imediat mai sus. Incertitudini în tipologizare pot fi considerate și părerile care s-ar referi la personalizarea/personalitatea artistică oarecum indistinctă, insuficient conturată.
Din câte am citat/ exemplificat până aici, nu încape îndoială că dl Omega e un exeget judicios, onest mai în toată postfața Domniei Sale scrisă la acel volum al poetului Alfa, editat în 1979 la Cartea Românească. Cu excepția când, de la un moment încolo, spre final, se gândește să nu supere cumva autorul sau pe unii confrați de critică literară, care au scris de la pozitiv la laudativ despre Alfa, dl Omega începe a o scălda (e drept, nu prea ostentativ) în două ape și, ca și cum luându-și inima în dinți, ar admite și el că evidentele ne-calități, carențe, pe care le-a tot evidențiat, într-un spirit neutru, să zicem, în compunerile onirice, suprarealiste, de scriitură automată a poetului Alfa, ar fi – cum să vă spun? – parcă (sau: totuși) calități. Să zicem, dă un final pozitiv, o notă de trecere, însă – laudă dlui Omega! – nicidecum una cu care se pot deschide ușile după care se află etalonul axiologic, ale cărui irizări de diamant reflectă chipuri de mari sau doar importanți poeți. În fine, ne-am putea sau nu lăsați înduioșați de fraza/ faza de încheiere a prefeței care, în titlul ei, nu face nicio aluzie la eventuala schimbare de paradigmă poetică în Țările Românești (în text parcă s-ar sugera, totuși, așa ceva…), postfața intitulându-se simplu, nepretențios, neutru, chiar așa: „Postfață”: „În versurile acestui volum rătăcește o ființă a cărei deznădejde e trădată de gesturile imanente sintaxei sale și mai ales de felul cum își ferește de noi ochii înlăcrimați”.
Dar sunt lacrimi și lacrimi. Într-o lacrimă, ca într-un strop de rouă, s-ar oglindi, se zice, întregul univers, în alte cazuri lacrima reflectă doar aglomerări de lucruri în ruinare, alias cuvinte…
Se crede că pe atunci, la sfârșitul anilor 70 ai secolului trecut, în poezia română s-a întâmplat o modificare de paradigmă. Să ne amintim că, la acea vreme, erau în plină glorie poetică Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Cezar Baltag, Ion Gheorghe, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Petre Stoica etc. Să admitem că, într-o subiectivă generalitate, lor le-ar fi fost caracteristică o paradigmă sau, plural, niște canoane. De altfel, valabile și astăzi, chiar funcționale în cazul unor mai tineri poeți, inclusiv douămiiști. Prin urmare, paradigma, canoanele lor nu au fost date la o parte. Pur și simplu, lor încerca să li se alăture o paradigmă apărută gata ruinată. Iar autorii care încercau să afirme ciudata paradigmă, cum era și cazul poetului Alfa, ca să-l citez din nou pe sagacele exeget dl Omega, „nici măcar nu se osteneau (am dat-o din singular în plural, ca mică abatere de la original. – l.b.) să-și potrivească glasul”, mizând pe hazard, pe „fie cum o fi”. Promotorul „noii paradigme” năzuia „să-și bruieze mesajul în punctele lui importante”, drept  rezultat, pe/ în lumea scrisului apărând texte avariate, neîmplinite. Unele, pardon, gemene prozaicilor avortoni ai prozodiei… Bruierea, întreruperea mesajului în punctele lui importante înseamnă, de fapt, lichidarea acestuia.
…Și așa se făcea că, alături de o paradigmă bine articulată, consacrată, cea a poeziei române din a doua jumătate a secolului douăzeci, se pitula ceea ce ar trebui numită o tentativă de altfel de paradigmă, rămasă, și până astăzi, în propriile ruine.
 
27-30.IX.2016
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu