duminică, 23 august 2020

DESPRE O CARTE TRADUSĂ ÎN POLONIAPrintre* exponatele Muzeului Național de Literatură Română din Chișinău e și mașina de scris marca „Olivetti”, care a aparținut lui Leo Butnaru, remarcabil poet, prozator, eseist, exeget al avangardismului și traducător. A doua mașină a colegului nostru, model „UNIS de Luxe”, este în grija istoricului Vasile Olteanu, directorul Muzeului Primei Școli Românești din Brașov. Leo Butnaru este o figură proeminentă în cultura românească. Iar în anul 2019 Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova l-a propus la Premiul Nobel pentru Literatură.
Ca om aflat la interferențele culturilor și istoriei, trăitor într-o zonă a lumii, ce focalizează ca o lentilă razele ideatice ale discursurilor și demersurilor din Europa Centrală, el nu se limitează la cultivarea propriei identități, ci transgresează cutezător frontierele, ridicându-se deasupra diviziunilor și eventualelor antagonisme. Concomitent, ca autor ce scrie în română, e creatorul unei culturi legate de trecutul demn al limbii căreia îi datorează nu doar instrumentarul și esențele scrisului, comunicării artistice, dar și situarea sa în ierarhia conceptelor și valorilor superioare. Leo Butnaru tratează respectivele evidențe drept puncte de deschidere și afirmare ale creativității în contextul spiritului și atitudinilor artiștilor de avangardă. Această poziționare în context transnațional, în sistemul de referințe la civilizațiile legate de comunicare prin diverse limbaje, ce impulsionează viziuni orientate spre viitor ca permanentă contemporaneizare, determină atitudinea poetului și propune perspectiva din care ar fi evaluată opera sa.
Ca scriitor școlit, sub aspect profesionist, și de arta jurnalismului și eseisticii active, de speță culturală, practicate mulți ani, Leo Butnaru este un creator și în sfera non-ficționalului. Deși niciuna dintre formele literaturii nu îi este străină, el tratează poezia într-un mod special, ca pe cea mai deschisă metodă de căutare și de comunicare a adevărului, întru adevăr. De unde și filosofia poemelor sale ca motricitate a discursului și metodă de cercetare. Este important a sublinia că o atare caracteristică a scrisului său rămâne constantă pe durata deceniilor, de parcă, la momentul debutului său, autorul atinsese deja esențele vocației poetice de viitor.
A debutat în ziarul „Tinerimea Moldovei”, în care, încă student fiind, avea să fie angajat și în redacția căreia activează după absolvirea facultății, pentru ca, în 1977, să fie destituit din post pentru un articol despre Mihail Kogălniceanu, scriitor și politician important în secolul al XIX-lea, care pleda pentru Unirea tuturor românilor. Motivațiile național-istorice ale înaintașilor alimentau și consolidau idealurile unui tânăr, care căuta răspunsuri la întrebări sacramentale și în literatură. În 1988, el mărturisea: „Poezie / dulce-amară / pe nimeni nu l-ai făcut cu adevărat fericit / ci doar / (mulțam și pentru atât) / mai puțin nefericit l-ai făcut” (Regula generală).
Punctul de plecare al poeticii lui Leo Butnaru este economia și precizia cuvintelor. Precum spuneam, ca jurnalist profesionist și ca redactor, a lucrat zeci de ani cu textele sale, dar și cu ale altor autori, ceea ce a făcut ca limbajul său să fie extrem de precis, lapidar și eficient. Și acesta e cel mai sigur temei în travaliul poetului. Respectul pentru cuvânt ca purtător al valorii în poeziile lui Leo Butnaru merită atenție drept categorie ce condiționează procesul creativ. Cuvântul, în plurisemantismul său și expresivitatea-i metaforică aleasă, constituie temeiul, proprietatea și prioritatea poeziei, ce se referă foarte relativ la regulile lingvistice, urmând propriile principii în crearea și înfățișarea sensului, „aprinzându-se și luminând” (Cum citește sfântul).
O altă caracteristică a poeziei lui Leo Butnaru ține de experiența sa intelectuală și cea  profesională. Ea se bazează pe miza axiologică nu doar a posibilității, ci și a necesității, ca datorie, de a căuta adevărul. La fel cum discursul filosofic tratează faptele, poezia înțelege, abordează și organizează sensurile, semnificațiile. Niciodată nu se mulțumește cu simpla definire a noțiunilor, nu acceptă explicații de ordin comun, la îndemâna mai multora. În poezia lui Leo Butnaru puteți găsi tocmai ceea ce e posibil a se afla, de obicei, dincolo de raza de acțiune a conceptelor, iar curiozitatea și inventivitatea sa amintesc de jurnalistul de investigație, decis a merge până în pânzele albe, spre a spulbera dubiile. Prezumția conform căreia cunoașterea umană nu este nici adevărată, nici suficientă conduce direct la presupunerea filosofică, în virtutea căreia nu ne putem mulțumi doar cu înțelepciunea colocvială, jinduind și căutând un al doilea, al treilea fundament-argument al realității și punând întrebări tot mai complexe. Poetul este eminamente conștient că nu există o aventură mai fascinantă decât lichidarea stereotipurilor și căutarea adevărului.
În esențializări laconice și precise, poezia permite să surprindeți sclipirea în care lumea poate fi cunoscută și înțeleasă mai deplin. Energia, eliberată/emanată de cuvânt, de metafora subtilă, dezvăluie resorturile existenței și lumina interioară. Pentru un moment, realitatea se dovedește a fi o impresie relevantă, apărând, parcă, într-o unică ordine posibilă. Această epifanie dezvăluie impulsuri și angrenaje ce guvernează lumea, procesul dinamic de metamorfozare permanentă pe care l-am putea înțelege ca sens al vieții, în opoziție cu presupunerea că sensul existenței ar fi moartea, neființarea (Sensul sensurilor). Prin urmare, dacă este imposibil să se accepte o astfel de viziune ca imagine a lumii, dacă nemișcarea provoacă falsitatea acesteia, conturul neexprimat, schița nefinalizată pot reprezenta cea mai credibilă imagine. Prin poemele sale Leo Butnaru exprimă ce Wittgenstein sugera drept ceea despre ce ar fi indicat să se tacă. Adică, poezia e redusă la tăcere, însă rămâne a fi plină de semnificații.

Toate astea devin posibile și grație menținerii distanței: „În condiții de telepatie/ dar și de simpatie/ ne putem citi gândurile la distanță.// Fă un pas-doi îndărăt/ să reglăm optim claritatea/ apariției/ și transmiterii ideilor” (Distanța necesară). Distanța luată față de realitate poate fi interpretată ca scepticism cognitiv rezultat din respectul pentru adevăr, care nu o singură dată se manifestă drept echilibru al metaforelor subtile. Este cunoscut faptul că multe se pot vedea mai distinct, când sunt privite de la distanță. Iar în procesul de creație Leo Butnaru acționează asemeni pictorului care se retrage, pentru a putea evalua relevanța compoziției, cromaticii. Prin urmare, distanța nu vizează doar subiectul liric al poezii, ci se dovedește a fi una dintre atitudinile cheie ale timpului nostru. Știința de a regla distanța se include în metoda de creație și, concomitent, ea ține de igienă intelectuală și emoțională, ce vă permite să priviți lumea și persoanele, simțindu-vă în afara pericolului, iar aceasta îndeamnă de asemenea la nepărtinire întru obiectivitate. Evaluarea, aprecierea se pot face doar la o distanță ce reduce riscul de topire a unei lumânări aprinse, aflată foarte aproape de flacăra unei alte lumânări.
Postulatul menținerii distanței spațiale lasă a se subînțelege atitudinea lui Leo Butnaru față de categoriile cognitive tradiționale. Poezia sa își (ex)trage energia, spiritul, misterul din filosofia clasică, deși preferințele îi sunt orientate spre suflul avangardist din secolul XX. Prin urmare, să ne reamintim că, din punctul de vederea al primelor două decenii din noul nostru mileniu, avangarda de acum o sută de ani este obligatorie ca lectura și revalorificare, pentru timpurile noastre ea constituind clasicitatea, fără cunoașterea căreia am putea pierde orientarea în labirinturile poeziei contemporane.
Interesul pentru poezia avangardistă se manifestă și în fructuoasa activitate de traducător a lui Leo Butnaru. În această vastă componentă a activității sale, poetul merge în linia asimilării și recreării operelor de pe alte meridiane, ceea ce-i permite să-și îmbogățească, să-și diversifice și să-și extindă spațiile propriului limbaj și a gândirii. El optează pentru creatori din zodiile avangardei, în special din spațiile culturii ruse și ucrainene. Cele mai importante realizări ale traducătorului Leo Butnaru includ antologia în două volume „Avangarda rusă” (2006), urmată de antologii de teatru și manifeste ale avangardei, precum și „Avangarda ucraineană” (2014), iar printre zeci de volume de autor, traduse și publicate în România, se numără cele ale Marinei Țvetaeva (2013), Anna Amatova (2015), cărți de Velimir Hlebnikov (poezie, eseuri, proză, teatru; 2003, 2005, 2008 și 2014), selecții din poezia lui Vladimir Maiakovski (2008, 2011) și ediții în două volume a operelor lui Osip Mandelștam (2014) și Danil Harms (2016). Una din lucrările fundamentale în activitatea de traducător a lui Leo Butnaru este și „Panorama poeziei avangardei ruse” (2015), apreciată cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România.
Chiar și o sumară trecere în revistă a realizărilor lui Leo Butnaru (peste 80 de cărți personale editate, cam tot atâtea traduse, plus sute de publicații importante în reviste și antologii literare din mai multe țări) ne permite să ne orientăm asupra întinderii și profunzimii intereselor sale de creație. Traducerile s-au dovedit a fi un component valoros pentru căutările și împlinirile-i artistice. Prin urmare, distanța necesară a fost determinată și de diferențele lingvistice, culturale... stimulatorii. Din nou – de data aceasta, într-o reabordare a experienței avangardei – poezia s-a dovedit a fi instrument cognitiv și estetic excelent, adică foarte eficient.
Procesul de conturare a propriei sale poetici s-a întâmplat concomitent cu studierea și asimilarea creatoare a realizărilor avangardei românești (Ionesco, Tzara, Urmuz etc., etc.), a celei italiene, dar și a „veacului de argint” rusesc, ceea ce i-a permis poetului să-și formeze și să-și consolideze integritatea și independența ca personalizare. Ar fi ca și cum încă o formă a distanței: găsirea spațiului necesar și, concomitent, nerenunțarea la implicarea în res publica (treburile societății). Găsește-ți propria voce, dar și locul în care ea să nu fie împiedicată a se manifesta. Acest postulat devine angajament moral: „Pentru cei ce răspândesc lumina minții/ înghesuiala nu e bună/ precum nu e bună între lumânări aprinse care/ se înfierbântă unele pe altele/ se încovoaie molatice/ mai repede topindu-se/ mai curând stingându-se” (Distanța necesară).
E adevărat că, oricât de sincer încercăm noi să mărturisim, uneori poezie ne poate obtura  pe o vreme cunoașterea. Și chiar dacă la un moment dat scânteiază cu o privire fulgerătoare, niciun cuvânt nu poate formula și transmite respectivul fenomen. În această clipă eseistul și filosoful trebuie să se oprească. Însă înainte de toate Leo Butnaru este poet. Și ca poet dânsul știe că misterioasele cuvinte pot crea situații cognitive ce oferă mult mai multe informații decât suma lor logică, încât în spațiile dintre cuvinte puteți vedea reflectarea pietrei filosofale. Spații marcate de prezența structurilor ideatice care conțin adevăruri, a căror presupusă prezență explică ceea ce eludează logica și poate fi exprimat doar prin poezie și muzică. În caz contrar, ele dispar ca poemele pierdute într-un cimitir de mașini, ca reflectarea chipului lui Socrate în cupa cu cucută. În consecință, distanța se dovedește a fi o relevantă metaforă poetică.

________________________
*Prefață la volumul de poeme al lui Leo Butnaru „Distanța necesară”, ce urmează să apară în Polonia. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu