marți, 2 iunie 2015

TOTUŞI, ÎN POLONIA, INTELECTUALII NU SUNT… ÎMPUŞCAŢIGOMBROWICZ: IDEI (ŞI) PENTRU REALITATEA ROMÂNEASCĂ

                                                  (Fragment)

…Ce bine că polonezul Witold Gombrowicz nu intră în raza de autoîmputernicire a agenţilor „noştri” de... anti-circ[u(r)laţie]! Încât marele scriitor mărturiseşte/ comentează: „Mi s-a întâmplat odată să particip la una dintre reuniunile poloneze consacrate reconfortării reciproce şi încurajării spirituale.... unde, după ce s-a intona «Rota» (imn patriotic polonez – l. b.) şi după ce s-a dansat un cracoveac, a fost ascultată prelegerea în care vorbitorul glorifica poporul pentru că «noi l-am dat pe Chopin», pentru că «o avem pe Maria Curie-Sklodowska», precum şi pe Slowachi şi pe Mickewicz, ba că am fost şi bastionul creştinătăţii (atenţie! Ce spunem noi despre un român atlet al creştinismului? – l. b.)... Vorbitorul îşi explica sieşi şi celor adunaţi acolo că suntem un popor mare, ceea ce poate că nu mai stârnea entuziasmul ascultătorilor (cărora le era cunoscut acest ritual – luau parte la el ca la o slujbă religioasă de la care nu trebuia să te aştepţi la surprize), dar era acceptat un soi de satisfacţie că a fost îndeplinită o îndatorire patriotică. În ce mă priveşte, resimţeam ritualul ca provenit din iad, iar această slujbă religioasă naţională devenea pentru mine satanic batjocoritoare şi răutăcios grotescă.  Glorificându-l pe Mickiewicz, ei înşişi se umileau, lăudându-l pe Chopin, demonstrau tocmai faptul că nu erau pe măsura lui Chopin – şi desfătându-se cu propria lor cultură, îşi dezvăluiau propriul lor primitivism”. Ajuns aici, mai că-mi vine să-i calmez pe agenţii noştri de circ[u(r)laţie] că nici pe o clipă nu mi-a venit în minte să substitui numele lui Mickewicz cu cel al li Eminescu, pe cel al lui  Chopin – cu al lui Enescu... „Nu, noi nu avem nevoie de un Gombrowiczescu!” – ar striga oponenţii.
Iar marele, temerarul polonez nu se opreşte doar la cele citate deja, ci mai continuă (impertinentul, necuviinciosul, nepatriotul, duşmanul propriului popor!): „Mi-am dat seama că doar o schimbare radicală a tonului poate aduce eliberarea. M-am străduit deci ca în glasul meu să se ivească o notă de desconsiderare şi am început să vorbesc ca un ins care nu acordă prea mare însemnătate realizărilor de până atunci ale poporului, al cărui trecut valorează mai puţin decât viitorul – pentru care legea principală este legea actualităţii, dreptul la o maximă libertate spirituală în momentul respectiv. Stăruind asupra elementelor străine din sângele Chopinilor, al Mickewiczilor, al Copernicilor (ca nu cumva să se creadă că am ceva de ascuns, că ar fi ceva ce mi-ar putea reduce libertatea de mişcare) am spus că nu trebuie luată prea în serios metafora că noi, polonezii, i-am «dat», întrucât ei doar s-au născut în mijlocul nostru. Ce-are de-a face cu Chopin coana Kowalska? Faptul că Chopin a scris balade face oare să sporească cu un dram greutatea specifică a lui nea Powalski? Oare lupta de la Viena poate să aducă măcar o fărâmă de glorie lui Ziebicki din Radom? Nu, nu suntem (am spus) moştenitorii nemijlociţi nici ai măreţiei, nici ai micimii trecutului, nici ai înţelepciunii, nici ai prostiei, nici ai virtuţii, nici ai păcatului şi fiecare este responsabil doar pentru el însuşi, fiecare este el însuşi”; „Am spus că dacă un popor cu adevărat matur trebuie să-şi judece cu moderaţie meritele proprii, un popor cu adevărat vital trebuie să înveţe a le bagateliza, trebuie neapărat să trateze de sus tot ce nu reprezintă problemele lui actuale şi devenirea lui contemporană...”

Bineînţeles, bravii, cu de la sine putere, agenţi de circ(ulaţie) într-ale românismului, trecutului, prezentului (ba nu, nu, la prezent ei se pricep cel mai puţin; prin ceea ce gândesc şi cum „gândesc” nu au nicio treabă cu prezentul, căruia nu-i pot fi/ ţine decât de anacronic balast) ar putea să facă abstracţie de Gombrowicz, zicând: „Las să se ocupe polonezul cela de polonezii lui, că noi nu ne vindem ţara şi fie pâinea cât de rea tot mai bună tra-lea-lea”, asta făcându-mă să mă grăbesc a-l aduce în prim-plan pe reputatul român Octavian Paler căruia, dacă e să comparăm, bravii agenţi de circ[u(r)laţie] nu-i ajung nici până la... dar să nu mai vorbim atât de înălţime, pentru că se supără scunzii în ale literaturii, istoriei, inteligenţei... Aşadar, dl Paler îmi mărturisea într-un dialog de acum 13 ani: „Vreau să spun că spiritul critic al intelectualilor este absolut necesar într-un organism social. De aceea puterea care face alergie la criticile intelectualilor este nu numai lamentabilă, în sensul că dă dovadă de obtuzitate, dar dă dovadă şi de lipsă de patriotism, pentru că acest spirit critic al intelectualilor este singur în măsură să corecteze şi puterea, şi evoluţiile proaste. Mi-aduc aminte cu tristeţe, de pildă, că pe la începutul secolului Drăghicescu, care a scris acea carte foarte puţin cunoscută despre psihologia poporului român, a avut parte de o campanie oribilă de furie, de ponegrire, din motivul că a îndrăznit să spună nişte adevăruri foarte dramatice despre păcatele şi metehnele noastre. Vedeţi, noi am fost înclinaţi, în genere, să ne romantizăm istoria. Pe mine, de pildă, aproape m-a amuzat acest lucru în clipa în care l-am realizat. Cine citeşte Istoria României are impresia că noi am fost biruitori pretutindeni. Fireşte că asta se explică. Am fost un popor dat cu capul de toţi pereţii istoriei. Ştim ce înseamnă dizgraţia istorică. Nu ne-a iertat în niciun fel istoria. Şi poate din instinct am avut  nevoie să ne eroizăm, să ne exaltăm virtuţile şi să ne refuzăm luciditatea, în sensul cunoaşterii exacte a limitelor noastre, a păcatelor noastre, a metehnelor noastre. Or, eu cred că pentru progresul societăţii, pentru progresul naţiunii române avem nevoie să ne cunoaştem şi defectele. Între altele, consider că înclinaţia noastră spre un anumit gen de fatalism, spre un anumit tip de resemnare ar trebui să ne dea de gândit. Evident, deşi cu riscul de a fi inconfortabil, un intelectual trebuie să ducă spiritul critic până la ultimele sale consecinţe”.
În modul onest şi temerar de a judeca şi aprecia, se poate spune că, alături de Octavian Paler, un alt adept al remarcabilului diplomat, filozof, politician, sociolog Dumitru Drăghicescu a fost Adrian Marino, care în memoriile sale „Viaţa unui om singur” scria: ,,Dacă grătarul cu mititei, ţambalagiii şi lălăitul «rapsozilor populari» sunt adevăratul popor român, simbolurile noastre naţionale, declar pe faţă şi cu toată sinceritatea: nu fac parte din acest popor primitiv, cu zurgălăi şi beţii cu poşircă. Prefer să rămân şi să mor «un citadin» izolat. Şi totuşi nu mai puţin român. Dar altfel”. Sau, peste câteva pagini: ,,Am pur şi simplu oroare de haosul şi brambureala românească, de eterna flecăreală şi pălăvrăgeală, de precaritatea şi corupţia serviciilor publice, de neseriozitatea şi nerespectarea angajamentelor, de eterna aproximaţie, cârpeală, imprecizie şi improvizaţie. Detest spontaneitatea şi salvarea aparenţelor. Vreau previziune şi continuitate, constanţă şi lucruri bine făcute, riguros concepute şi executate. Un român punctual, cu noţiunea foarte exactă a contractului şi convenţiei, exact, precis, corect, conştiincios. Care-şi ţine cuvântul şi-şi respectă semnătura, ce răspunde la scrisori. Un ideal utopic? Aşa se pare”.
Sigur, unora hiperpatrioţi mereu la (falsă) datoriу le convine să se menţină în grila limbajului duplicitar, crezând că prin formulări abile referitoare la istoria neamului ar putea evita şi propriile implicaţii din trecut în demersuri ideologizate-surogat, implicaţii astăzi... neconvenabile, neprofitabile. De aia, spre finalul celebrei „Scrisori” (a III-a) eminesciene,  îşi bagă degetele în urechi, spre a nu auzi:  „Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela /Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?.../ Prea v-aţi arătat arama, sfâşiind această ţară..../ Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei”. Cei (mişei) care săreau, la ordin, să ticluiască inepţii ce ar deschide abecedarele cu poezii despre Lenin-mititelu, Ceauşescu-marele, spre a burduşi crestomaţiile şcolare şi universitare cu plângeri în gulerul lui Lenin-barosanul, că, vezi, tată al nostru, ni-s desagii grei de păcate, la care mortul din mausoleu îi consola părinteşte, zicându-le „fiul meu”; spre a răguşi, rimând-ritmând-scandând, româneşte, stadionic, numele cizmarului (pardon... „geniului”) din Carpaţi. Şi nu e nimic imprevizibil că, astăzi, ei se regăsesc pe ambele maluri, simpatizează-pactizează peste apa Prutului. Chiar că – au fost şi  sunt o apă şi un pământ!
Revenind la acea  faux idée că am fi fost non-stop victorioşi, păi – şi ea era abil regizată, „dezafectată” de nuanţe – cum să le zicem? – delicate, în ce priveşte adevărul despre pro-noi, în trecut. Precum menţiona Rodica Zafiu, la interesanta şi longeviva sa rubrică „Păcatele limbii” (sigur, şi ale... istoriei): „Noţiunile organizării politice au presupus – mai ales în perioada comunistă – raportarea la o dogmă şi la o grilă interpretativă ideologizată, în spirit fie marxist, fie, mai des, naţionalist. Nu mă refer neapărat la distorsiuni majore, ci la formulări abile, care evitau implicaţiile neconvenabile. Termeni ca domn sau voi(e)vod, ungrovlah, descălecare etc. au fost definiţi dintr-o perspectivă care privilegia ideile recomandabile în epocă (independenţă, continuitate), evitând asocierile cu noţiunea de vasalitate şi minimalizând conflictele de orice fel”. De unde şi concluzia de etapă: Uite, domnule, se întâlnesc între ei, polonezii şi românii, peste timpuri şi idei, dar – în numele ideii de adevăr şi propulsie spre mai bine; se întâlnesc în pofida meschinilor, mărunţilor agenţi de circu(r)laţie (şi nu numai, se mai dovedeşte), de la Bucureşti sau Chişinău; se întâlnesc în contemporaneitate, în eterna ei propulsie şi metamorfoză, ca imanentă îmbogăţire, dar şi rectificare întru actualizare, drept garant al vitalităţii viitorului. 
Ce ar mai avea de spus  agenţii?... Să tacă şi să-l citească-asculte pe celebrul polonez care ajunge la concluzia că sentimentul contemporaneităţii, sensibilitatea perceperii (...izvodirii) acesteia nu trebuie aşteptate, ci se cer provocate. Dar, pe alt versant, apar provocatorii care aţâţă contra înnoirilor. Conştient de o atare inevitabilă opoziţie înverşunată, Gombrowicz scrie: „Dar tu, popor al meu, fereşte-te de amurgul lor istoriceşte justificat. Nu te lăsa atras de jocul constând în aceea că ei «cântă» şi tu îi admiri. Revizuieşte-ţi locurile comune. Se întâmplă uneori să admirăm, pentru că ne-am obişnuit s-o facem, şi pentru că refuzăm să ne stricăm propria plăcere. Se mai întâmplă să mai admirăm din delicateţe, pentru a nu supăra. Pentru orice eventualitate vă dau sfatul să lovim în ei cu putere, ca să vedem dacă n-or să se răstoarne. Aceste lovituri s-ar putea să elibereze în noi contemporaneitatea şi să ne ofere cheia spre viitor. (sub. mea – L.B.) Proştilor! De ce permiteţi ca istoria să vă impună poeţi? Voi înşivă trebuie să-i creaţi, pe ei şi istoria”.
Dezamorsând mituri, însuşi Gombrowicz amorsează/ armează fenomenologii ideatice. Aceasta este, sui generis, metoda reînnoirii stărilor de spirit, personale şi socio-intelectuale; a reînnoirii filozofiei existenţiale (ca actualizare, contemporaneizare). Ceea ce, bineînţeles, este peste puterea de înţelegere a celor pe care i-am numit agenţi de circu(r)laţie, ce nu au nicio metodă, ci doar un orgoliu brut, resentimente agresive că cineva nu le mai recunoaşte „gloria” de cândva. Pentru aceştia lucidul polonez invocă momente ţesute, parcă, în canava de antic dialog platonician, ce vibrează în actualitatea noastră: „De ce pare totul atât de învechit şi perimat? «Toţi patru sunt cu privirile aţintite spre trecut» – constată cu tristeţe adoratorul, pentru a adăuga ceva mai rău încă: «Mai mult: privind spre trecut, privesc cu ochii trecutului». Şi încă mai mult: «Uitându-se la evenimentele curente, privesc de asemenea cu ochii trecutului»”. În cazul agenţilor de care aminteam, trebuie să specificăm, apăsat: trecutului comunist, realist socialist, pe care, prin cine ştie ce texte, l-au şi glorificat, iar el – i-a gratulat. Le-a umflat balonaşul pohvalei literar-partinice. Tocmai lor li se adresează, judicios-constatativ, lucidul polonez: „Dar dacă e aşa, dacă sunteţi în continuare «împănaţi», «plini» de acest lucru care se menţine în voi, cum puteţi pretinde la o existenţă normală? La o viaţă normală? Ierarhiile, miturile, demnităţile, născute în sfertul vostru de viaţă măruntă de odinioară şi azi dispărute – deoarece acel fragment de existenţă, din care au provenit, a pierit – încă ne mai acoperă viaţa şi acestor zeităţi sfărâmate continuăm să le aducem prinos pe ascuns, jertfe ridicole”...
Să audă cine are urechi, să citească cine are ochi. Necesară şi instructivă îndeletnicire într-un mediu ca al nostru în care, precum se ştie, se simte, resimte – uneori în chip scandalos, înverşunat, învrăjbitor – o parte a literaturii şi o mai mare parte a culturii, în genere, reieşind din modul cum mai rămân orientate (ca... dezorientare); ca ceva... de-a-ndărătelea, în retro-poziţionare nostalgică după falsa, artificioasa importanţă.
Să audă cine are urechi, să citească cine are ochi instructivele, pilduitoarele idei atât de actual-„româneşti” ale polonezului Witold Gombrowicz...


2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu