joi, 7 noiembrie 2013

DESPRE SISIFVictoria FONARI 

NEOSISIFUL DIN SPECTRUL MITIC AL LUI LEO BUTNARU  


În spectrul mitic, poetul şi prozatorul Leo Butnaru oferă o şansă unui nenorocit, unui pedepsit, unui răzvrătit. Sisif este cunoscut drept cel care realizează un lucru continuu, fără vreun sens. Dar acest mit este abordat şi printr-o optică aparte, dobândind un dinamism al senzaţiilor. Sisif reprezintă figură care transcende din lumea antică a contractelor cu zeii, a unei tranzacţii cu regii şi cu soţia. Câte nu face Sisif pentru a ocoli moartea?!... Astfel scriitorul Leo Butnaru „cataloghează” voinţa sisifică, plictisul şi povestea cuplului.  
De data aceasta însă, clasicismul antic apare estimat într-un stil idiomatic, să-i spunem, de popularizare „autohtonă”: „Ptiu, uite că, viciat de clişee publicistico-sociale antisocratiene (eu ştiu că nu ştiu nimic), o încep, fără să vreau, cu o banalitate: toată lumea ştie… Pe naiba! În domeniul ăsta, în tema pe care ţin să o reamintesc, nu e versată nici pe departe multă lume. Sigur, nu prea mulţi inşi au auzit de Sisif, de chinul lui cu pietroiul, iar alţii, de-ar fă auzit, totuşi, au şi uitat prăfos-pietroasa pilduire” (Butnaru: p. 484). Ludicul e fertilizat de dialogul colocvial cu un cititor care nu doar citeşte, ci şi aude intonaţia, pauzele glumeţe, reacţionează la gesturile presupuse.
Sisif a izbutit să-l înlănţuie pe Thanatos, astfel pentru o perioadă de timp omenirea a fost scutită de moarte. Acest personaj este emblematic prin iscusinţa de a convinge, de a gândi în favoarea propriei vieţi, propriului său popor.

Dar de la optica politologică a mitului, pe care am putea-o dezvolta, să  trecem la analiza următorulului concept al lui Leo Butnaru: „Nerăbdare şi fugă de grabă, / dovadă şi taină  amară” (Iluzia necesară) – aici munca lui Sisif fiind actualizată în secolul nostru agitat, în care nu pare a fi acceptată elogierea răbdării în favoarea acţiunii, ci este promovată graba în obţinerea rezultatului. Promptitudinea reprezintă o calitate, însă circumscrisă în ordinea generală: „cătuşe-n sclipire de salbă – / iluzia mea necesară”.
În stereotipul secolului, Leo Butnaru detronează  atitudinea faţă de obişnuinţă. Or, în graba timpului, omul îşi accelerează  acţiunile pentru a scăpa de cotidianul banal. Numai că în atare mod de a percepe realitatea persoana îşi pierde din savoarea vieţii. Şi atunci Odată şi odată autorul reuşeşte să se complacă în travaliul fiecărei zile. Raţionalitatea de savant îi permite să uziteze legile fizice şi să corijeze situaţia: „Logic chibzuind / pietroiul tăbârcit de Sisif / din zi în zi se face tot mai mic”. Nu este o denaturare a lucrurilor. Racursiul de percepere a muncii începe deja să nu mai provină din slavonescul muka = chin, ci din latinescul realizare: pietroiul „se macină, se şlefuieşte de alte pietre”.
Dacă celebrul existenţialist francez are drept obiectiv de a-l percepe pe Sisif în raport cu piatra („Sisif mă interesează în timpul acestei întoarceri, acestei pauze. O faţă care trudeşte atât de aproape de piatră s-a schimbat ea însăşi în piatră!” – Camus: p. 129), Leo Butnaru vede personajul nu într-o pietrificare sigilat de automatisme, ci în evoluţie, unde piatra apare ca atribut al autodesăvârşirii.
Perseverenţa în acţiune îi oferă prozaicului note de lirism uşor optimist. Orice faptă minuţios lucrată, în acord cu voinţa trebuie să se soldeze şi cu o schimbare. Modularea vine exact de la tenacitatea acţiunii, care nu îndobitoceşte omul prin uniformitate.
Să urmărim modul de diminuare a volumului „obiectului muncii”, dar şi a supliciului, în raport cu gradul de percepere a libertăţii. Dacă la începutul poemului distingem imaginea pietroiului, spre final autorul o reduce, o atenuează: „până va ajunge cât o pietricea de râu / cât o pietricea lustruită de valurile mării / cât o pietricea sărată pe care asemenea oratorului Demostene / Sisif o va pune sub limba-i peltică / de atâta tăcere”. Verbele, fie ele şi la infinitivul lung, determină creaţia ca muncă: chibzuind, aburcarea, se macină, se şlefuieşte, tăcere, a striga. Sunt etape fixate din laboratorul de creaţie – eroul liric traversează calea de la planul interiorizat al trăirilor artistului spre comunicarea ascunsă de neclaritatea imaginii, adresată cititorului. Această opacitate a tăcerii („se lustruieşte cu ochiul lui Homer”) fusese edificată şi prin Lecţia de cub a lui Nichita Stănescu, unde interpretarea artistică apare distins din întrebarea în faţa imperfecţiunii: „Ce cub perfect ar fi fost acesta / De n-ar fi avut un colţ sfărâmat!”. La Leo Butnaru creaţia „finalizează” cu exclamaţia „– Lume, lume! Am isprăvit!”, ca început al unui dialog, când arta este dăruită cititorului, iar aparenţa ascunde tăcere/ muţenia în/ prin care a fost obţinută şlefuirea. Aceeaşi idee apare şi în Regula generală, unde Poezia are menirea de a face omul „mai puţin nefericit”. Eul liric trasează o linie de coerenţă între creaţie şi noţiunile fericit nefericit. Rolul poeziei e de a diminua sfâşierea interioară.
Pentru scriitorul Leo Butnaru mai există  o echivalenţă a fericirii – libertatea. În tranzacţia imaginativă, izbăvit de blestem: „Sisif se pomeni liber! Abia acum dându-şi seama că în acel aproape infinit număr de ani N, nu văzuse absolut nimic decât – piatra, steiul oropsitor, calea îngustă pe care urca spre vârful muntelui şi pe care revenea la poalele lui, ca să reia tăbârcitul-chinuitul! Şi iată minunea! – robul de ieri poate merge oriunde, poate privi jur-împrejur, poate admira, contempla, în tentativa de a înţelege multe”. Însă robul din Tartar este cel care a cunoscut arta interpretării superioare, care îl şi ajută să învingă în atât de imprevizibilul joc – jocul cu moartea! – într-o partidă care nu presupune echilibrul unor legi de urmat. Jocul de-a v-aţi ascunselea este amânat, în acel comportament sofistic în care scopul scuză mijloacele – înşelăciunea, cătuşele, depăşirea tradiţiei de dragul vieţii.
Atitudinea sisifică  este schimbată radical în redescoperirea  textului artistic. În această percepere se relevă evoluţia pe care autorul o parcurge împreună cu lucrarea sa artistică în devenire. În  concepţia lui Demostene, omul poate ajunge mai puternic decât propria natură, condiţiile pot fi depăşite, limita fiind trasată (şi acceptată) de fiecare ins în parte. Dacă e să izolăm mesajul poetic în cauză, menţinându-ne în ideaţia antichităţii, Sisif ar fi fost mândru de această soluţie, pentru că ea este determinată şi de iscusinţă de a depăşi condiţia impusă.
Din alt unghi de abordare, mitul lui Sisif poate fi pus în corelaţie cu îndeletnicirea crescătorului de perle: piatra „o va pune sub limba-i peltică”. Nocivul va determina claritatea de a învinge starea de lucruri impusă de împrejurări ca o strădanie a eului de a crea artă din pedeapsă / rutină / obişnuit.
Existenţa (şi experienţa) proiectate în mitul lui Sisif prin abordările propuse de Leo Butnaru orientează spre o problematizare sau o deproblematizare la recitire, care învederează noi racursiuri în perceperea lumii, a raportului individual-social în fiinţa omului, a divergenţei dintre libertate şi dependenţă într-un secol al stocurilor şi al stick-urilor. În aceste testicule informative, omul nu mai este determinat de o fizică a sensurilor realităţii, individualul său creând situaţii confuze prin intermediul virtualului. Oare în atare închistare libertatea nu începe să dispară, fiind substituită de plictis? Într-o astfel de paradigmă se înscrie proza lui Leo Butnaru Între paranteze şi speteze, constituind o îmbinare cumulativă (dacă doriţi – chimică; sau… alchimică) a idilei lui Ionescu Scaunele cu Aşteptarea lui Godot de Beckett pe fundalul metaficţiunii vieţii de cuplu: Sisif şi Sisifa, „persecutaţi” de lecturile interpretativ-auctoriale ale lui Leo Butnaru când, spre exemplu, piesa Scaunele obţine un caracter hipertextual sui generis. Comentariul permite o refulare / acumulare / întrunire a cuplurilor din literatura universală (în acest context există analogia: Sisifa reţine o echivalenţă cu Isolda, Giselle şi Sisif care se proiectează în Tristan) corelate în cupluri inventate (Trandafir şi Trandafira; o Orhideea şi un… Orhideu) sau într-o percepere sofistică a jocului – „nevăzutul Godot este un fel de Ahile pe care l-a întrecut broasca ţestoasă”. Asociaţia aşteptării apare corelată de pedeapsa sisifică. Aşteptarea morţii de către Sisif şi Sisifa (soţia fiind şi complice în menţinerea în viaţă a regelui din Corint) devine una absurdă prin aşteptarea lui Godot, care începe să fie citită în limbajul lui Ionescu. Firul conspirativ pe care îl relevă autorul se află chiar în fragmentul în care bătrâna din piesa lui Ionescu îl convinge pe soţ să plece de la fereastră. Grădina Semiramidei este concepută pe asigurarea importanţei: „nu e totul zădarnic, nu e totul pierdut, ai să le spui totul, ai să-i lămureşti, ai un mesaj… totdeauna spui c-ai să-l comunici… trebuie să trăieşti, trebuie să lupţi pentru mesajul tău…” (Ionescu: p. 150). Mesajul, asemeni unui un copil vesel, sare de pe un picior pe altul, sau dintr-un fir de nisip în altul, reflectând o altă ordine, deosebită, în clepsidra timpului care păstrează umbrele acestor bătrâni: „Ţi-aduci aminte, odinioară, nu era aşa; la nouă seara, la zece, la miezul nopţii mai era lumină…” (Ionescu: p. 146). În rescrierea lui Leo Butnaru teatrul absurdului devine unul avangardist: „iremediabila bătrâneţe, când zilele trec câte două de-odată, când săptămâna – comasată – are doar trei zile şi jumătate şi un sfert de duminică ce cade numai şi numai în vreme de noapte” (Butnaru: p.44).
Dacă disociem regia prozei lui Leo Butnaru, putem constata că în „rescrierea” Scaunelor avem următoarele intertexte: În aşteptarea lui Godot, Eneida, teorema lui Zenon (întrecerea dintre broasca ţestoasă si Ahile) actualizată în motivul hermafroditului – „Ahile e, concomitent, nume masculin şi nume feminin”, şi analogiile nu se încheie aici. Actualizarea perimează orice aşteptare – „motiv din care nu ştiu dacă el se potriveşte renumitului atlet atenian sau broaştei ţestoase, sau lui Godot, sau neabsurdei mele semene Isolda care i-a oferit cu atâta generozitate lui Tristan solda de sentimentalisme” (Butnaru: p.44-45). Este o informaţie-şoc, deşi într-un text artistic cuvântul informaţie nu înseamnă decât o stare de ficţiune, iar textul nu mai aduce ofrande romanelor cavalereşti, în vreme ce  conexiunea între Godot şi moartea aflată în întârziere este încifrată în cheia interpretativă „propusă” de Sisifa: „Adică, Ahile e un nume şovăitor ca toate numele ambigene şi tocmai din această cauză broasca ţestoasă l-a întrecut pe Godot care nu mai vine, nu mai vine...” (Butnaru: p.45).
În rescrierea destinului lui Sisif în eseul Crescând un deal, a Scaunelor în proza Între paranteze de speteze Leo Butnaru inventează mituri cosmogonice, numai că în loc să explice originea unor fenomene naturale, clarifică anumite fenomene sociale: „non-stop” – „încât cazna era reluată… reluată… reluată!... (De acolo a şi pornit noţiunea: non-stop…)”, ambigenul în problema lui Ahile, Trandafira, parantezele care cunosc o explicaţie demnă de semnul lingvistic propriu-zis, temă abordată de Ferdinand de Saussure.
Semnele sunt încorporate în mitul cuplului, care include realitatea, fie ea şi imaginativă, dar, esenţial, acceptată de ambele personaje: „Între spetezele scaunelor, ca între paranteze, stau
Sisif şi Sisifa. Resemnaţi, încovoiaţi din spate. Parantezele coloanelor vertebrale...” (Butnaru: p.46). Textul îşi are veridicitatea sa, determinată de decizia autorului de a releva sau nu autoritatea parantezelor. Totuşi teatrul absurdului îşi doreşte să proiecteze viaţa inserată iniţial în fiinţe, apoi se coboară la obiecte şi, în final, rezumă, minimalizat, totul la semne.
Semnul rezultă dintr-o resurecţie mitică, suportând  disfuncţiile simplificării, concentrând tristeţea, aşteptarea, nefericirea. În contrast cu Camus, care corelează absurdul cu fericirea, Ionescu în relectura lui Leo Butnaru accentuează interiorizarea trăirilor obsesive de „dragoste (cultivată – n.n.) pentru uz personal şi casnic”. Paranteza indică nu doar incidenţa, ci conţine explicaţia incomodă pentru asamblarea textului, sensul ascuns sau dezghiocarea lui uneori însemnând persiflarea emoţiei. Din optica absurdului, paranteza – ceea ce poate fi omis – conţine esenţialul echivalent cu viaţa; omul îşi impune atâtea limite, încât experienţa devine una tautologică, cum ar fi cazul aşteptării lui Godot.
Experienţa în interpretarea etimologică constituie „încercarea depăşirii limitei”, noţiunea inhibându-se şi trăind totalitarismul limitelor străpunse de mutarea scaunelor, care devine una de măsurare a timpului: „Axul lumii nu coincide cu nestatornicul ax al sensului vieţii aflate în clandestină înţelegere cu zădărnicia care tâlhăreşte, tot tâlhăreşte din puţinătatea fiinţării” (Butnaru: p.43). „Tăbârcirea scaunelor” devine un dinamometru al absurdului.
Dacă în poezia lui Leo Butnaru Sisif se menţine într-o transcendenţă, unde limitele sunt exploatate la maxim, rezultând o ieşire din segmentul constrângător printr-un sofism interpretativ, în proză durerea sisifică se intensifică, preluând senzaţiile teatrului absurdului, tatonând o viaţă personală încadrată într-o societate indiferentă, unde bătrâneţea nu mai este citită similar cu De senectutem a lui Cicero.
Spre deosebire de Ionescu, Leo Butnaru pledează pentru un final mai puţin tragic. În timpul semiotic, autorul preferă să transforme personajele în semne. În conştiinţa sa decide apropierea sau distanţarea lui Sisif de Sisifa. Astfel cuplului Sisif-Sisifa i se oferă „veşnicia”  (durata) scrisului. Omul se complace în repetarea care îi permite să se bucure de posibilitatea retrăirii, completarea parantezelor fiind acea de umplere a vidului mut prin cuvântul artistic.  
___________________
Referinţe:
Butnaru, Leo. Proze din secolele XX – XXI. – Iaşi: Tipo Moldova, 2013.
Camus, Albert. Mitul lui Sisif / traducere, prefaţă  şi note de Irina Mavrodin. Bucureşti: Editura pentru Literatura Universală, 1969.
Ionescu, Eugen. Teatru. Vol.I. / Traducere de M. Aderca, D. Bondi, R. Popescu, E. Vianu. – Bucureşti: Editura pentru Literatura Universală, 1968.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu