sâmbătă, 17 decembrie 2022

DESPRE RECEPTAREA LUI PROUST

  
Leo BUTNARU
 
        Într-o recenzia din „România literară” (nr. 43, 2022) la antologia Proust-Monde (Quand les écrivains étrangers lisent Proust)” se spune că „Osip Mandelștam era un mare admirator al scriitorului francez și că, plecând de la Proust, își stimula memoria și făcea întoarceri în timp”.
         Nimic mai neadevărat – și despre admirat, și despre stimulat. Este umflat/exagerat/reinterpretat cu un entuziasm nemotivat un simplu episod dintr-un articol oarecare al lui Osip Mandelștam, „Evantaiul ducesei”, publicat în ziarul „Киевский пролетарий” („Proletarul kievean”, 25.01.1929), în care poetul, referindu-se la unele opuri de pseudocritică literară, le compară cu modul de a fi, de a se comporta al unei eroine din opera lui Proust, ducesă infatuată, arogantă.
        Mandelștam începe articolul astfel: „Marcel Proust povestește cum asculta muzică o ducesă. Ducesa era foarte mândră de situația ei, că ar avea, chipurile, un sânge de o albăstrime de neimaginat, de Bourbon, de Brabant sau de ceva și mai înalt. Oarecum întâmplător, ea nimeri la o soarea (în rusește – раум; în engleză Routh) la o mai modestă rudă, vicontesă scăpătată, ce avea oarecare cusur în herb. Cu toate astea, concertul a fost destul de reușit. Doamnele ascultau Chopin, clătinându-și în ritmul muzicii coafurile și evantaiele. În fața ducesei apăru dilema: să bată cu evantaiul în tactul muzicii, cum o făceau vecinele sale, sau nu, pentru ca nu cumva să pară o apreciere prea evidentă din partea ei pentru muzicanți. În fine, ființa albastră ieși excelent din situație: își puse în mișcare flecuștețul din carapace de țestoasă, însă mânuindu-l nu în ritmul muzicii interpretate, ci alandala – întru independență.
Din păcate, în anumite cazuri, critica noastă amintește de respectiva ducesă: e arogantă, afișat grijulie ca și cum”.
        În întreaga operă a lui Osip Mandelștam, destul de vastă, aceasta e unica referință la Proust și nicidecum nu lasă loc pentru hiperbolizări de genul că „era un mare admirator al scriitorului francez și că, plecând de la Proust, își stimula memoria și făcea întoarceri în timp”. 
Dar de unde, din ce să fi pornit chestia cu stimularea memoriei și întoarcerile în timp? Posibil, cineva dintre francezi, care au oarecare contribuție la împlinirea antologiei „Proust – Lumea”, ar fi citit eseul lui A.D. Mihailov „Русская судьба Марселя Пруста” (Destinul rusesc al lui Marcel Proust), publicat în volumul de exegeză „Marcel Proust în literatura rusă”, apărut în 2000 la Moscova (ed. Rudomino). E la pagina 255, cu următoarea concluzie a lui Mihailov: „Astfel,  chipul din proza proustiană devine pivotul articolului lui Mandelștam care, de altfel, a repovestit, cu mici inexactități, o scenă din volumul În partea dinspre Swann. Fără îndoială, episodul a fost reprodus din memorie, însă aceasta era memoria nu despre o carte franțuzească, citită cândva, ci despre o carte citită nu prea demult, în grabă, – dar rusească. Era una din primele traduceri din Proust la noi”. Deci, A. D. Mihailov trimite spre o memorie cu inexactități și nu spre motivul de a constata că, în baza operei proustiene, Mandelștam, prin autosugestie și exerciții de psihologie conștient asumate, „își stimula memoria și făcea întoarceri în timp”.
        Necunoscând (încă) antologia Proust-Monde (Quand les écrivains étrangers lisent Proust)”, nu pot ști de la cine porni exagerarea, de la francez sau de la român, astfel că mă rezum la o simplă și cuminte constatare: să încercăm a nu exagera, chiar și când e vorba de genii.
Bineînțeles, creația lui Marcel Proust este inspirator-tentantă, oarecum „acaparantă” prin vecinătăți literare, stimulând imaginația altor prozatori, dar și a diverșilor exegeți, avizi de interpretări, comparații, care, cu voie sau fără de voie, schițează posibile linii de similitudini, analogii. Astfel că, în timp, chiar la distanțe istorico-literare considerabile, s-au căutat (posibil și... inventat) legături între, să zicem, vectorii ideatice din eseul lui Proust En mémoire des églises assassinées (În memoria bisericilor asasinate, 1921) și eseurile lui Mandelștam „Francois Villon” și „Discurs despre Dante”, în aceste texte profilându-se, dominant, imagini arhitecturale celebre. Cineva chiar spunea că Proust și-ar fi construit fascinanta narațiune „În căutarea timpului pierdut” analog cu edificarea unei catedrale (să zicem, studiul lui Fraisse Luc, L'oeuvre cathedrale – Proust et l'architecture medievale, Ed. Classiques Garnier, 2014). Iar în cazul lui Mandelștam referințele la marii meșteri-arhitecți apar chiar din cele mai timpurii creații ale sale. Unul din exegeții inventivi scrie că o atare coincidență în interesele de creație ale acestor autori ar fi fost sugerată de noua concepție de receptare a timpului, unul din promotorii căreia era filosoful francez Henri Bergson. Parcă s-ar derula diverse modalități de „întrupare” a timpului prin limbajul metaforic și simbolic al arhitecturii. La lectură, dar mai ales când a fost să traduc unele din poemele lui Osip Mandelștam (...fastuos-arhitectonice sau despre arhitectură), bineînțeles că am trăit sentimente vibrante, speciale, înălțătoare. Mă refer, înainte  de toate, la poemele cu un „explicit” mesaj arhitectonic, de o ideație a omagierii geniului uman, care a trecut prin înălțări și căderi, de la Turnul Babel la edificiile glorioase în succesiune, care sunt întruchiparea/materializarea, expresia ideii, spiritului in actus, izvoditor, plăsmuitor, formator, opus urgisirilor, forțelor oarbe ale naturii sau vulgului uman și cărora poetul rus le-a configurat sugestiv-metaforic. De menționat (parcă premonitoriu) că arhitectura e prezentă chiar în prima carte a lui Mandelștam cu un titlu predestinat edificării: „Камень” (Piatra ,1913). Versurile inspirate de arhitectură, în special de câteva celebre catedrale europene, constituie nucleul volumului. Tocmai aici akmeismul este exprimat ca formulă: Dar cu cât mai atent, Notre-Dame-cetate, / Îți studiam coastele, osatura monstruoasă, – /  Tot mai des gândeam: din greime-fără-bunătate / Și eu, cândva, voi crea frumusețe evlavioasă.
Subtil-exegetic cumpănind, reținem că noțiunea Kamen’ (piatră) poate fi interpretată (în joc de consonanțe prin rocadele literelor) drept anagrama cuvântului AKME, ce stătea la fundamentul (...pietros; al unei frumuseți în piatră, dacă ne gândim la tematica sculptural-arhitecturală preferată de Mandelștam) curentului literar akmeismul, anunțat, în 1912, în cadrul „Atelierului poeților”, avându-i de protagoniști pe N. Gumiliv, S. Gorodețki, A. Ahmatova, O. Mandelștam, M. Zenkevici și V. Narbut. („Akme” – în elină, însemna apogeul unei dezvoltări, înflorire, dar de asemenea – nota bene! – și ascuțișul unei pietre, cremene, înrudită, etimologic, cu noțiunea indo-europeană „akmen” – „piatră”). Și iarăși atenți la surprizele palimpsestului, asociațiile nu se opresc aici (în antichitatea-anticamera indo-europeană...), ci revin în poezia rusă din secolul XIX, anume la celebra poezia a lui Fiodor Tiutcev „Probleme”, despre o piatră care, „rostogolită din munte, se culcă în defileu, ca de la sine sau doborâtă de o mână cugetătoare”. În eseul-manifest „Dimineața akmeismului” Osip Mandelștam va explica asociația în cauză astfel: „Iar piatra lui Tiutcev... e cuvânt. În neașteptată cădere, rostogolire glasul materiei sună ca o vorbire articulată. La acest apel se poate răspunde doar prin arhitectură. Akmeiștii ridică evlavios tainica piatră tiutceviană și o pun la temelia edificiului lor”. Aceasta fără să rămână doar teze de manifest (de altfel, în acea perioadă mai nimeni nu respecta manifestele, pe care le proclamau cu fast, surle și trâmbițe fie futuriștii sau ego-futurișii, constructiviștii sau expresioniștii etc.), Mandelștam, în „Piatra”, răspundea și simbolismului cult al muzicii, „cea mai efemeră dintre arte”, prin monumentalitatea arhitecturală a marilor catedrale înveșnicite în cuvânt. Era o confirmare indubitabilă a victoriei organizatului, structuratului asupra haosului, a patosului afirmării bunei și temeinicei măsuri, ca secțiune de aur, și a înfrânării materiei ce domină informul, lipsa de măsură, drept consecință a predominării Logosului, a cuvântului încugetat, asupra confuziilor mistice:
Dar ce cumpănea meșterul tău generos,/ Când, sublim la gând, cu sufletul înalt,/ Rândui apside și exedre – nimic de prisos –/ Cu ele indicând apus și răsărit înflăcărat? (Ay-Sofia);
Dar tainicul plan se trădează din exterior,/ Aici are grijă a mlădiilor arcade putere,/ Ca marea greutate să nu doboare fala pereților,/ Și e fără izbândă a bolții rebelă, oarbă vrere(Notre-Dame);
....frumusețea nu-i moftul unui semizeu,/ Ci rapace măsurătoare din ochi de simplu tâmplar.// Nouă  ni-i plăcută a celor patru stihii dominare,/ Dar pe a cincea o izvodi omul, liberul făurar:/ Au nu ar însemna a spațiului sfidătoare negare/ Astă neprihănită navă avântată spre zenitul stelar? (Amiralitatea).
Din alt unghi de observație și apreciere, constatăm că poeziei lui Osip Mandelștam nu-i sunt străine formele „limpezi” ale clasicismului, concomitent ea fiind disponibilă „a se amorsa” cu încărcătura, trotilul avangardei, înarmându-se cu mijloacele, procedeele, stilistica novatoare care reformulau imaginile tradiționale, ce „explodează” cu o semantică surprinzătoare – proaspătă, originală. Iar cititorul privind retro-providențial, din viitor, va remarca și disocia semnificații din interstițiile neoclasicismului – avangardismului. Pentru că, sub aspect formal, de clasică „arhitectură” logică, noima, rostul textului și subtextului  mandelștamian sunt la fel de imprevizibile, ca și eventuala, potențiala cheie de decodificare. Iar imprevizibilitatea ar fi un sinonim mai... brut pentru libertate. Inclusiv pentru libertatea de a presupune, a fantaza, a interpreta, încât să se poată ajunge, precum menționam, la căutarea similitudinilor literar-ideatice dintre unele opere ale lui Proust și Mandelștam inspirate de arhitectură. Iar Guillaume Perrier, prin eseul său Architecture médiévale et art de la mémoire dans À la recherche du temps perdu parcă ne-ar retrimite la ideile anunțate la începutul acestui discurs – despre posibila stimulare a memorii și retrospective interpretative istorico-literare.
 
Vatra
Nr. II, 2022


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu